Vårt arbetssätt

 

Flexibelt stöd till individen och en nära dialog med dig

Vår ambition är att tillsammans med dig som uppdragsgivare arbeta för att klienten ska bli självständig och självförsörjande. Vi använder oss av ett arbetssätt  som lättast kan beskrivas som en process i fyra delar, anpassad efter individens behandlingsperiod och behov.  Vårt flexibla arbetssätt bygger på en dialog med dig som uppdragsgivare och kontinuerlig utvärdering. I takt med att individen får nya utmaningar och möjligheter utvecklas också vårt arbetssätt under hela uppdragstiden.  

 

Fas 1

Personen flyttar in i sitt boende och får praktisk hjälp. Träffar sina kontaktpersoner flertal gånger i veckan. Får hjälp med planering av insatser och dagliga rutiner. Stöd i kontakt med vårdgivare och myndigheter. 

Fas 2

Stöd i ekonomi, vård och schemaläggning av hur veckan ser ut. Träffar sina kontaktpersoner minst en gång per vecka. Får coachning till arbete eller studier och att finna fritidsaktiviteter.  

Fas 3

Personen klarar det praktiska med boendet, har sysselsättning och blir allt mer självförsörjande. Träffar kontaktpersoner regelbundet. Fortsatt dialog om välmående, hälsa och behov av extra insatser. 

Fas 4

Personen har sysselsättning och är självförsörjande. Visar på självständighet och välmående. Vi säkerställer att den livskunskap de fått och de beteendeförändringar de har genomgått är hållbara.  

 

 

Rätt kompetens genom alla faser

Vi har en bredd av olika kompetenser och yrkesprofessioner inom vård och omsorg. All vår personal har erfarenhet av arbete med individer med särskilda behov med bakgrund inom kriminalitet, hedersbrott och social problematik. Det gör att vi har stor förståelse och insikt i sociala myndigheters möjligheter och utmaningar.  Med vårt kunnande och breda nätverk kan vi bidra till att stärka individens behandlingskedja.

Vill du vet mer om hur vi kan samarbeta?  Kontakta oss på   info@mmframtid.se   076 812 26 50

Stöd och insatser

Nuläge och framtid

Varje uppdrag inleds med en kartläggning och behovsinventering. Därefter skapas en process som anpassas efter individens förutsättningar, utmaningar och behov. Arbetet sker i samråd med individen och berörda myndigheter.

Kontaktpersoner

Stödsökande får två kontaktpersoner som är samma under hela behandlingsperioden. Kontaktpersonerna hjälper till att skapa struktur i vardagen.

Boende

Stödsökande bor inledningsvis i en av våra egna lägenheter som är fullt möblerade och utrustade. Vi kan erbjuda bostäder runt om i Sverige.

Ekonomi

Inledande görs alltid en ekonomisk utredning. Personen rekommenderas att ta möta med budget- och skuldrådgivare (BuS). Därefter stöttas hen av kontaktpersonerna i det praktiska gällande ekonomi och boende.

Sysselsättning

Insatser sker riktade mot studier eller arbete, i samverkan med professionella studie- och yrkesvägledare eller nätverk inom näringslivet.

Meningsfull fritid

Kontaktpersonerna hjälper till att hitta sociala aktiviteter som bryter isolering och skapar välmående.

Metoder

Programmet “Kriminalitet som livsstil” är grundstenen i vårt behandlingsarbete för personer med en kriminell bakgrund. Andra metoder är bla KBT, MI, ART, återfallsprevention.  

v

Uppföljning och dialog

För att personen ska gå från bidragsberoende till självförsörjande krävs en nära samverkan mellan oss och uppdragsgivaren. Vi arbetar med täta uppföljningar och avstämningar med alla involverade.

Akuta insatser

Vid behov initierar vi omedelbart stöd från lokala behandlingsmottagningar där personen får hjälp. Vi erbjuder terapeutisk behandling inom KBT, samtalsstöd, drogavvänjning samt kontroll och provtagning. 

Behöver du en akutplacering?     Vi kan hjälpa dig snabbt, dygnet runt     Ring 076 812 26 50

Samverkan

För att individen ska få rätt stöd vid rätt tid hjälper vi till och förmedlar kontakt med de instanser och verksamheter som är viktiga i behandlingskedjan. Vi har lång och mycket god erfarenhet av samverkan med Socialtjänsten, Polisen, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsförvaltning, Kronofogdemyndigheten, Trafikverket, Transportstyrelsen, Skatteverket, Bolagsverket och andra organisationer som individen har en koppling till. 

Läs mer om vår verksamhet

Något nytt

Något nytt

2022 går tyvärr till historien som det värsta året på länge när det gäller skjutningar och sprängningar och många unga fick sätta livet till. Alla är eniga om att vi måste bryta mönstret nu. Men hur?

läs mer