Vårt arbetssätt

Vår vilja och ambition är att arbeta för att individen ska gå från att vara i behov av omfattande stöd, till att vara självständig och självförsörjande. Vi arbetar utifrån en process i fyra delar, anpassad efter individen och i samverkan med berörda myndigheter. Denna process har sin utgångspunkt i dialog och information, samt kan komma att ändras under uppdragstiden.

Fas 1

Individen flyttar in i sitt nya boende och får praktisk hjälp. Träffar sina kontaktpersoner flertal gånger i veckan. Får hjälp med veckoplanering med insatser och dagliga rutiner. Stöd i kontakt med vårdgivare och myndigheter.

Fas 2

Stöd i ekonomi, vård och schemaläggning av vecka/månad. Träffar sina kontaktpersoner minst en gång per vecka. Får coachning till arbete eller studier och att finna fritidsaktiviteter. Dialog om behov av extra insatser för hälsa och välmående.

Fas 3

Individen klarar det praktiska med boendet, har sysselsättning och blir allt mer självförsörjande. Träffar kontaktpersoner 1–2 gånger per månad. Dialog om välmående, hälsa och behov av extra insatser.

Fas 4

Individen har sysselsättning och är självförsörjande, samt klarar alla kostnader kopplade till boendet. Visar på självständighet och välmående. Målet är att möjliggöra för klienten att få bostadskontrakt.

Stöd och insatser

Nuläge och framtid

Varje uppdrag inleds med en kartläggning och behovsinventering. Därefter skapas en process som anpassas efter individens förutsättningar, utmaningar och behov. Arbetet sker i samråd med individen och berörda myndigheter.

Kontaktpersoner

Individen får två kontaktpersoner, som målet är ska vara samma under hela behandlingskedjan. Kontaktpersonerna hjälper individen att skapa struktur i vardagen.

Boende

Individen bor inledningsvis i en av MM Framtids egna lägenheter som är fullt möblerade och utrustade. Vi kan erbjuda bostäder runt om i Sverige, även skyddade boenden.

Ekonomi

Inledande görs alltid en ekonomisk utredning. Individen bokas in till möte med budget- och skuldrådgivare (BuS). Därefter stöttas individen av kontaktpersonerna i det praktiska gällande ekonomi och boende.

Sysselsättning

Insatser sker riktade mot studier eller arbete, i samverkan med professionella studie- och yrkesvägledare eller nätverk inom näringslivet. Individen skrivs in på Arbetsförmedlingen, om inte medicinska hinder finns.

Fritidsaktivitet

Individen får hjälp till meningsfull fritid. Att bryta med gamla vänner och vissa gånger familj kan leda till ensamhet och negativitet. Därför får individen stöttning till att finna aktiviteter som främjar hälsa och välmående.

Kriminalitet som livsstil

Grundmetod i vårt behandlingsarbete för individer som kommer från en bakgrund med kriminalitet. Detta program som kombineras med motiverande samtal (MI).

v

Uppföljning och dialog

För att individen ska gå från bidragsberoende till självförsörjande – krävs en nära samverkan mellan oss och berörda myndigheter. Vi arbetar med täta uppföljningar och avstämningar med alla involverade.

Akuta insatser

Vid behov initierar vi omedelbart stöd från lokala behandlingsmottagningar där individen får hjälp. Vi kan även erbjuda terapeutisk behandling inom KBT, samtalsstöd, drogavvänjning samt kontroll och provtagning.

Bred kompetens och lång erfarenhet

Vi som arbetar på MM Framtid har tillsammans en bredd av olika kompetenser och yrkesprofessioner inom vård och omsorg. Samtliga har erfarenhet av arbete med individer med särskilda behov, oftast med bakgrund inom kriminalitet, hedersbrott och social problematik. Det gör att vi har stor förståelse och insikt i sociala myndigheters möjligheter och utmaningar, där vi genom vår kunskap, nätverk och företagsutveckling kan bidra till att stärka individens behandlingskedja.

Några av professionerna som finns inom MM Framtid:

  • Socionomer
  • Psykologer
  • Barnpsykologer
  • Specialpedagoger
  • KBT-terapeuter
  • Motiverande samtal (MI)
  • Medarbetade utbildade i krim-programmet
    ”Kriminalitet som livsstil”