I Socialstyrelsens termbank beskrivs skyddat boende som  

”Ett boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser”. 

Det finns egentligen inte en juridisk definierad placeringsform som heter ”skyddat boende”. Däremot har regeringen har sagt att ”skyddat boende” ska regleras och bli en ny placeringsform som omfattas av tillståndsplikt och kvalitetskrav. Förslagen stärker även barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare. Lagändringarna föreslås träda i kraft i juli 2023. Vi välkomnar detta då det säkrar kvaliteten och motverkar oseriösa aktörer som inte har klientens bästa i fokus.  

Hur möter vi kvalitetsindikationerna för skyddat boende?

Socialstyrelsen har definierat några kvalitetsindikatorer på boendeformen. Det finns inga krav på hur dessa ska uppfyllas men de kan fungera som vägledning. Så här ser vi till att möta varje kvalitetsindikator:

 

 • Trygghet
  Vi har skyddade boenden runt om i landet och kan snabbt flytta personen från dess hemort till ett tryggt boende på annan ort. Vi garanterar att personen får eget boende och inte bor i kollektiv. Våra lägenheter ligger alltid i ett tryggt område. Personen får omedelbart en kontaktperson som hen träffar kontinuerligt och det finns en jourtelefon som är bemannad dygnet runt. Personen kommer inte vara skriven på adressen de bor, vilket är ett ytterligare trygghetsåtgärd.
   
 • Säkerhet och rättssäkerhet
  Vår personal har bred erfarenhet av socialt arbete samt arbete med risk– och skyddsbedömningar i samråd med BOPS. Detta innefattar bedömning, hantering och åtgärder för att hålla en eller flera personer skyddade. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänst och BOPS i hela Sverige.  Klienten får utbildning och genomgång i säkerhetsåtgärder för ökad personlig säkerhet.   
 • Tillgänglighet
  Vi kan ta emot en person i skyddat boende varje dag, dygnet runt. Läs mer om akutplaceringar här.
   
 • Självbestämmande och integritet
  Vi fokuserar på det dagliga måendet hos klienten såväl som hjälper till med det praktiska. Vi utgår från klientens behov av stöd och är följsamma när det gäller vad de känner sig redo för. Ett inslag vi erbjuder när de är redo är till exempel isoleringsbrytande aktiviteter som att följa med till gym och affären på den nya boendeorten.
   
 • Kunskapsbaserad verksamhet
  Vår personal består av bland annat socionomer och psykologer och personer som är utbildade i Freda, Patriark och MI-samtal. Teamet har gedigen erfarenhet av att arbeta med vuxna och barn som lever i en otrygg tillvaro. Stödet inkluderar traumabehandling och föräldrastöd samt insatser för barnens välmående. 
   
 • Helhetssyn och samordning
  Vår personal är dedikerade till att dokumentationen uppdateras och att uppföljning görs enligt uppdragsgivarens önskemål. En aktiv dialog för att kontinuerligt justera stödinsatserna för klienten ser vi som något självklart för ett lyckat samarbete.   
   

Vill du prata med oss om våra skyddat boende?


Välkommen att höra av dig på  info@mmframtid.se   076 812 26 50